beauty

Sanchita

[Photo courtesy of Sanchita Gandhi.]