India

rsz_img_2804

[Assi Ghat, Varanasi | Photo Courtesy: Nur Kara ]