Sharukh Khan

chennai express

(Photo source: http://newsencore.com/2013/08/shahrukh-khans-chennai-express-beats-akshay-kumars-gangster-drama/).