whiskey-315178

[Photo Courtesy of Nandita Godbole.]