Vikas Khanna The Last Color 1

Sarah Khan Vikas Khanna The Last Color

Vikas Khanna (in middle) [Photo Courtesy of Sarah Khan]