diversity of love

Christine & Niran by Sarah Ali

[Photo Courtesy: Zainab Khan]

Christine & Niran affinity